herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


NUOTOLINIS MOKYMASIS

Nuotrauka
img

1. Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo metu

Nuotolinis mokymas(-sis) - tai nuoseklus savarankiškas mokymasis, naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir konsultuojant mokytojui, kai mokytojas ir mokinys yra atskirti erdvėje ir/ar laike, o jų sąveika vyksta netiesiogiai per sinchroninę (tuo pačiu realiuoju laiku) ar asinchroninę (ne realiuoju (bet kuriuo)) metu komunikaciją. Pasitelkiami įvairūs techniniai įrankiai, kurių aprašymus ir naudojimo instrukcijas kiekvienai klasei pristatys mokytojai. Karantino metu bus ugdomi vaikai nuotoliniu būdu nepriklausomai nuo to, kad šis būdas nėra įteisintas mokyklos nuostatuose. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

2. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Čia

3.Taikomos aplinkos

Taikomos aplinkos bendravimui  (pokalbiams, konferencijoms)- SKYPE, ZOOM, VIBER; Taikomos aplinkos mokymui (mokomosios medžiagos laikymui ir kt. –el. dienynai TAMO, MŪSŲ DARŽELIS, EMA, EDUKA, el. paštas; Interaktyvioms užduotims- EMA, EDUKA; Įvertinimams ir bendravimui su tėvais- Elektroninis dienynas „Tamo“, el. paštas, skype, mesenger programos ir telefonu, Techninėms instrukcijoms- Elektroniniai dienynai „Tamo“, „Mūsų darželis“, elektroninis paštas.

4. Pamokų tvarkaraščiai. Čia

Mokytojai vadovaujasi 1-4 klasių pamokų tvarkaraščiu patvirtintu Kauno Motiejaus Valančiaus  mokyklos-darželio direktoriaus 2021 m. sausio 04 d. įsakymu Nr. V1- 2.  Prevencinių programų „Zipio draugai“ , „Obuolio draugai“ ir "Įveikiame kartu" pamokos integruojamos į kitus mokomuosius dalykus. Nuotoliniu būdu mokymo(-si) laikas: 

Savaitės diena

Darbas su mokytojais sinchroniniu ir asinchroniniu būdu (pagal poreikį ir galimybes)

Individualios/grupinės konsultacijos švietimo pagalbos mokiniams laikas

Pirmadieniais-penktadieniais

8-13 val.

13-14 val.

5. Mokymo planai

Pradinio ugdymo mokytojai, vadovaujantis dalykiniais ilgalaikiais bei savaitės ugdomaisiais planais, pirmadieniais-penktadieniais pateikia 9.00 val. Tamo dienyne arba el.paštu mokiniams dienos darbų sąrašą (užduočių nuorodos, vaizdo pamokų prisijungimo laikas ir nuorodos, atsiskaitymo būdai ir formos, vertinimo kriterijai) – ką mokinys turi padaryti per dieną.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai vaikų tėvams (globėjams) „Mūsų darželis“ dienyne pateikia savaitei užduotis, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidžių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose. Tėvai (globėjai) atliktų užduočių nuotraukas įkelia į „Mūsų darželis“ elektroninį dienyną ar nurodytą mokytojos el. paštą ir taip fiksuojami vaikų pasiekimų rezultatai.

 

6. Informacija dėl mokesčio už darželį (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)

Karantino Lietuvoje metu, vadovaujantis Kauno miesto tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo T-454, punktu 10.8. mokykla uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbtos epidemijos, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo už darželį nemoka.

7. Kita svarbi informacija mokyklos bendruomenei

Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui

Skaitmeninės priemonės spec. ugdymosi poreikių mokiniams

Nuotolinio mokymo(si) ugdymo(si) vadovas