herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Priėmimas

 

Kviečiame mokytis Kauno Motiejaus Valančiaus mokykloje-darželyje pagal 

 ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  pradinio ugdymo programas

                                                             

Šiais mokslo metais laisvų vietų mokytis yra  1, 2, 3 ir 4  klasėse.

2021-2022 m. m. bus komplektuojama 1 priešmokyklinė grupė (20 vaikų) ir 1 pirma klasė (24 mokiniai)

 Pateikti prašymus pradėti mokytis informacinėje sistemoje   https://imokykla.kaunas.lt   galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės pateikti atvykę į mokyklos-darželio raštinę. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių pateikti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima pateikti mokykloje-darželyje. 

Prašymus galima teikti nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 val. Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2021 metų gegužės 31 d.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų (globėjų) vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai-darželiui priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.  https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/  

Mokyklos-darželio teritorija pagal 1-4 klases

Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio priėmimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2021-03-25  įsakymu Nr. V1-24

2021-2022 mokslo metų mokinių priėmimo komisija

Gavus pranešimą Jūsų nurodytu elektroniniu paštu, kad vaikas priimtas mokytis į Kauno Motiejaus Valančiaus  mokyklos-darželio 1 klasę, reikės pristatyti šiuos dokumentus:

     1. vaiko priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašą (pasibaigus 2020-2021 m. m. ugdymosi procesui);

    2. specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Tėveliai privalo patikrinti vaiko sveikatą iki pradedant  lankyti mokyklą. .

     Vaiko priėmimas į mokyklą įteisinamas mokymosi sutartimi.

Pirmumas ir prioritetas priimant į priešmokyklinio ugdymo grupes, 1-4 kl.

Daugiau informacijos rasite http://www.kaunas.lt/svietimas/priemimas-i-bendrojo-ugdymo-mokyklas-tvarka/

           

 

                                                       PRIĖMIMAS MOKYTIS Į  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

 

        Vaikai priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio    27 d. sprendimu Nr.T-331 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr.T-682 redakcija) “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įstaigų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo”

Darželinukų ir priešmokyklinukų priėmimas vykdomas vadovaujantis priėmimo tvarkos aprašu.

http://www.kaunas.lt/svietimas/istaigos/  

Papildymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77add160eb7111e58deaaf0783ebf65b2 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMAS.

T-656 

Prašymo pateikimas (prašymai priimami visus metus)

 • elektroninių būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą; Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt
 • įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, kab. Nr. 105, tel.: (8-37) 34 14 06.
 • savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą.

Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą. Deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste.

Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroninių būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 10.2 punkte nurodytais atvejais.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Kai vaikas bus užregistruotas į ugdymo įstaigą,  bus suteiktas vaiko ID.  Internetinėje svetainėje: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

Grupių sudarymas

 • Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
 • Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:
Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

Pirmenybė teikiama šiems vaikams:

 1. Vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
 2. Rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
 3. Įvaikintiems 3-6 metų vaikams;
 4. Vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
 5. Vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
 6. Vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
 7. Vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Darželinukų priėmimui priskirta aptarnavimo teritorija netaikoma!