herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  2.  pavojaus aplinkai;
  3.  kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  4.  neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  5.  neteisėtu būdu įgyto turto; padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Kauno Motiejaus Valančiaus mokykloje-darželyje ( toliau – Mokykla), ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • Mokyklos vidiniais kanalais:
  1. Elektroniniu paštu:    mv-pranesejas@pm.me
  2. Paštu: informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Kranto 5-oji g. 7, Kaunas ant voko nurodant žymą „MOKYKLOS KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“

Susipažinti kaip nagrinėjamas pranešimas apie pažeidimus galite čia: Pranešimo nagrinėjimo schema

Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos -darželio direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V1- 88 paskirtas kompetentingas subjektas – duomenų bazių administratorė Rima Semėnienė (el. p. mv-pranesejas@pm.me, tel. 8 37 341406), kuri priima informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, šią informaciją vertina ir priima Apraše numatytą sprendimą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.  

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.