Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas2011 03 17 Nr.XI-1281

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ nuoroda: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/1da802b0f3f311e4927fda1d051299fb

Valstybinės Švietimo 2013-2022 metų strategija

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai