Logopedas

Logopedo veikla:

1. Vertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą, foneminį suvokimą);

2. Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

3. Vadovaujantis mokinio įvertinimo, atliktų tyrimų informacija, mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, siūlo skirti specialiąją pedagoginę logopedo pagalbą;

4. Sudaro sąrašą mokinių, kuriems numatoma teikti logopedo pagalbą;

5. Individualių, grupinių užsiėmimų metu įveikia mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;

6. Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus logopedinės pagalbos teikimo mokiniams klausimais;

7. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė logopedinė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

8. Konsultuoja tėvus aktualiais mokinių kalbos ir kalbėjimo raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų įveikimo klausimais;

9. Rengia specialiosios pedagoginės logopedinės pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo priemones;

10. Pildo teisės aktuose nustatytus logopedo veiklos dokumentus.

Darbas mokyklos vaiko gerovės komisijoje:

1. Padeda nustatyti kitus mokinių specialiuosius poreikius;

2. Ruošia dokumentus, siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui į Pedagoginę psichologinę tarnybą.

Tėvai gali kreiptis į logopedą, jei:

◊ vaikas netaisyklingai taria ar netaria garsų;

◊ vaikas greitai ar labai lėtai kalba;

◊ vaiko kalbos išsivystymas neatitinka amžiaus;

◊ rašydamas daro daug gramatinių klaidų.